Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022


 

Oferta I LO w Jaśle na rok szkolny 2021/2022 - propozycje klas
czteroletniego liceum ogólnoksztalcącego - dla absolwentów szkoły podstawowej

 

1A Humanistyczna
Przedmioty rozszerzone: j.polski, wos, historia
Języki obce nowożytne: j.angielski i j.francuski

 

Przygotowuje do studiów: prawo, dziennikarstwo, politologia, filologia, filozofia, historia, kulturoznawstwo, stosunki międzynarodowe, aktorstwo, filmoznawstwo, socjologia, bibliotekoznawstwo, archiwistyka, teologia. Klasa umożliwia zdobycie ogólnej wiedzy humanistycznej, będąc jednocześnie ofertą edukacji kulturalnej. Uczniowie tej klasy rozwijają swoje zainteresowania i pasje (z zakresu historii, polityki, nauk społecznych, filmu, teatru, literatury, itp.) oraz zdobywają umiejętności ze sfery komunikacji interpersonalnej, sztuki przemawiania i negocjacji.

 

1B1 Matematyczna z fizyką - grupa 1
Przedmioty rozszerzone: matematyka, język angielski, fizyka
Języki obce nowożytne: j.angielski i j.niemiecki

 

Klasa przygotowuje do studiów: budownictwo, architektura, matematyka, akustyka, informatyka, astronomia, mechanika, elektronika, telekomunikacja, automatyka i robotyka, fizyka stosowana czy fizyka medyczna. Przygotowuje do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z matematyki, fizyki oraz języka angielskiego. Uczniowie tej klasy rozwijają zainteresowania w zakresie nauk ścisłych, mają do dyspozycji pracownię fizyczną, uczestniczą w zajęciach astronomicznych w szkolnym obserwatorium astronomicznym prowadząc dzienne i nocne obserwacje nieba.  

 

1B2 Matematyczna z historią - grupa 2
Przedmioty rozszerzone: matematyka, język angielski, historia
Języki obce nowożytne: j.angielski i j.niemiecki

 

Klasa przygotowuje do studiów: budownictwo, architektura, matematyka, informatyka, mechanika, elektronika, telekomunikacja, automatyka i robotyka, ekonomia, finanse i rachunkowość, międzynarodowe stosunki gospodarcze, zarządzanie, politologia,stosunki międzynarodowe, amerykanistyka, prawo. Przygotowuje do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z matematyki, języka angielskiego oraz historii. Uczniowie tej klasy rozwijają zainteresowania w zakresie nauk ścisłych, historii i języka angielskiego.

 

1C Ekonomiczna
Przedmioty rozszerzone: matematyka, j.angielski, geografia
Języki obce nowożytne: j.angielski i j.niemiecki

 

Klasa ekonomiczno-turystyczna przygotowuje do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z matematyki, geografii oraz języka angielskiego. Klasa przygotowuje do studiów: ekonomia, zarządzanie, marketing, finanse, bankowość, stosunki międzynarodowe, geodezja, górnictwo, inżynieria, logistyka, geografia, kartografia, geologia, geofizyka, turystyka i rekreacja, europeistyka, informatyka stosowana.

 

1D1 Promedyczna z matematyką - grupa 1
Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, matematyka
Języki obce nowożytne: j.angielski i j.niemiecki

 

Klasa przygotowuje do studiów: psychologia, medycyna, farmacja, ratownictwo medyczne, położnictwo, pielęgniarstwo, fizjoterapia, analityka medyczna, akademia rolnicza, zdrowie publiczne, AWF, leśnictwo, inżynieria dentystyczna, biologia, biotechnologia, inżynieria biomateriałów, ochrona i inżynieria środowiska, kosmetologia, fizjoterapia, dietetyka. Klasa realizuje rozszerzony zakres nauczania z takich przedmiotów jak biologia, chemia i matematyka. Tak różnorodny wachlarz przedmiotów umożliwia nie tylko rozwijanie pasji w zakresie nauk przyrodniczych, ale pozwoli również zrealizować się osobom, które marzą o pracy z ludźmi i na ich rzecz w obszarze zawodów medycznych.

 

1D2 Promedyczna z językiem angielskim - grupa 2
Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, j.angielski
Języki obce nowożytne: j.angielski i j.niemiecki

 

Klasa przygotowuje do studiów: psychologia, medycyna, farmacja, ratownictwo medyczne, położnictwo, pielęgniarstwo, fizjoterapia, analityka medyczna, akademia rolnicza, zdrowie publiczne, AWF, leśnictwo, inżynieria dentystyczna, biologia, biotechnologia, inżynieria biomateriałów, ochrona i inżynieria środowiska, kosmetologia, fizjoterapia, dietetyka. Klasa realizuje rozszerzony zakres nauczania z takich przedmiotów jak biologia, chemia i język angielski. Tak różnorodny wachlarz przedmiotów umożliwia nie tylko rozwijanie pasji w zakresie nauk przyrodniczych, ale pozwoli również zrealizować się osobom, które marzą o pracy z ludźmi i na ich rzecz w obszarze zawodów medycznych.

 

Przedmioty brane pod uwagę przy rekrutacji do poszczególnych klas

 

Klasa                                Przedmioty
     1A język polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie
     1B język polski, matematyka, język angielski i fizyka lub historia
     1C język polski, matematyka, język angielski , geografia
     1D język polski, matematyka, biologia, chemia